Jak rozpoznać wiarygodną agencję?

Po pierwsze: aktualny wpis do rejestru

Do prowadzenia działalności w zakresie agencji zatrudnienia niezbędne jest uzyskanie wpisu w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia prowadzonym przez Marszałków Województw. Rejestr agencji można obejrzeć na stronie www.kraz.praca.gov.pl. O wpis do rejestru może ubiegać się podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który nie jest karany za nielegalne prowadzenie agencji zatrudnienia, nie zalega z realizacją zobowiązań podatkowych, opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Tylko agencja zatrudnienia, posiadającą certyfikat może świadczyć usługi w zakresie rekrutacji do pracy w kraju i zagranicą, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej, poradnictwa zawodowego.

Po drugie: lista referencyjna i opinie

Warto zapoznać się listą dotychczasowych klientów agencji oraz informacjami i opiniami o niej dostępnymi na jej stronie www, w internecie oraz w mediach.

Po trzecie: nagrody, wyróżnienia, certyfikaty zarówno dla agencji jak i jej pracowników

Po czwarte: zrzeszenie agencji w organizacjach

Przynależność agencji do organizacji branżowych t.j. Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia lub innych organizacji regionalnych, izb gospodarczych, lokalnych związków pracodawców to świadectwo chęci współpracy z innymi podmiotami na rzecz rozwoju branży lub regionu i wyjścia poza ramy jedynie działalności biznesowej. Na korzyść agencji zrzeszonych w organizacjach świadczy również możliwość odwołania się lub złożenia ewentualnej skargi do organizacji, w której agencja jest zrzeszona; np. w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia została powołana w tym celu Komisja Etyki.