Rekrutacja to sformalizowane procesy naboru kandydatów do pracy, polegające na działaniach na rynku pracy, które mają za zadanie przyciągnięcie wystarczająco dużej liczby osób o odpowiednich kwalifikacjach do ubiegania się o wolne stanowiska pracy.
Agencje rekrutacyjne i doradztwa personalnego zajmują się tzw. aktywnymi, formami rekrutacji, o których mówimy w sytuacji, gdy pracodawca zleca poszukiwanie pracowników właśnie firmom zewnętrznym, takim jak agencje doradztwa personalnego, czy agencje pośrednictwa pracy.

Ze względu na zakres, jaki może obejmować rekrutacja, dzieli się ten proces na:
rekrutację ogólną (szeroką) - kierowaną do szerokiego grona odbiorcow (na tzw. szeroki rynek pracy). Ta forma rekrutacji wykorzystywana jest najczęściej, zwłaszcza gdy firmy organizują nabór na szeregowe stanowiska.
rekrutację segmentową (wąską) - grupę docelową stanowi wówczas konkretny segment rynku pracy, najczęściej specjaliści w danej branży. Stosujące ją firmy często utrzymują kontakt z potencjalnymi źródłami rekrutacji, np. ze szkołami, uniwersytetami czy organizacjami profesjonalnymi i naukowymi.

Ze względu na obszar poszukiwania pracowników, wyróżnia się:
rekrutację wewnętrzną – z rekrutacji wewnętrznej częściej korzystają korporacje o rozbudowanych strukturach organizacyjnych, w których mają miejsca przejścia pracowników nie tylko na stanowiska wyższe, ale również na stanowiska równorzędne.
rekrutację zewnętrzną - kandydatów szuka się poza organizacją. Dzięki niej można pozyskać  pracowników o wysokich i oryginalnych kwalifikacjach, którzy są źródłem nowych pomysłów. Oczywiście w tej formie celują agencje zatrudnienia.

Etapy procesu rekrutacji
Normą staje się zatrudnianie specjalistów – doradców personalnych. Rekrutacja przeprowadzona samodzielnie pochłania wiele kosztów – zarówno pieniędzy jak i czasu. Profesjonalna rekrutacja powinna się charakteryzować następującymi etapami:
1) Zdefiniowanie stanowiska
2) Stworzenie charakterystyki kandydata
3) Określenie kryteriów selekcji
4) Zaplanowanie procesu rekrutacji i selekcji
5) Ogłoszenia o wolnym wakacie – poszukiwanie pracownika

Agencje rekrutacyjne często szukają kandydatów zamieszczając ogłoszenia w prasie czy Internecie. Bardzo często mogą jednak skorzystać z własnych, rozbudowanych baz kandydatów, co znacznie przyspiesza cały proces rekrutacji.

Wybór pracownika – metody i techniki selekcji kandydatów
Proces selekcji rozpoczyna się po złożeniu ofert przez kandydatów i zakończeniu fazy rekrutacji. Selekcja jest etapem oceny kandydatów w oparciu o charakterystykę osobową, przy wykorzystaniu informacji o kandydatach, uzyskanych dzięki zastosowaniu różnych narzędzi i metod diagnostycznych.

Do najczęściej wykorzystywanych metod można zaliczyć:
1) analizę życiorysu i ankiet biograficznych,
2) rozmowę kwalifikacyjną,
3) testy psychologiczne,
4) testy wiedzy,
5) centra oceny – assessment centre,
6) techniki symulacyjne:
• probki pracy,
• in-basket,
• symulacja o niskiej wierności,
• dyskusje grupowe,
• prezentacje i case study,
• gry decyzyjne,
7) sprawdzanie referencji.

Opracowanie: Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia na podstawie „Selekcja i rekrutacja – przegląd metod i narzędzi stosowanych podczas procesu rekrutacji”, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie