Outsourcing personalny i praca tymczasowa są często traktowane jak synonimy, gdy tymczasem z punktu widzenia podstawy prawnej świadczenia tych usług, formy zatrudnienia pracowników, a w szczególności nadzoru nad wykonaną pracą i odpowiedzialności za jej rezultaty, są to całkiem inne obszary działalności agencji.
Wspólnym mianownikiem outsourcingu i pracy tymczasowej jest dążenie do optymalizacji kosztów działalności firmy korzystającej z tych usług. redukcja kosztów oraz zwiększenie skuteczności i efektywności prowadzonej działalności.

Nazwa outsourcing to skrót od określenia "outside-resource-using" i oznacza przekazywanie przez przedsiębiorstwo działań i procesów wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym. Dotyczy to przede wszystkim funkcji, które mimo, iż są niezbędne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, to nie stanowią o jego przewadze konkurencyjnej.
Idea outsourcingu zakłada, że firmy zewnętrzne realizują powierzone im zadania bardziej efektywnie niż byłoby to możliwe w ramach firmy macierzystej. Dla partnera zewnętrznego, firmy outsourcingowej, zlecone zadania należą do działalności podstawowej.
Najczęściej wydzielanymi obszarami są: księgowość, kadry i płace, utrzymanie czystości i porządku, logistyka, ochrona, obsługa telefoniczna, pomoc techniczna, informatyka.
Outsourcing, poprzez zmniejszenie liczby procesów w firmie macierzystej, umożliwia koncentrację na celach strategicznych dla przedsiębiorstwa.
Firma outsourcingowa, przyjmująca realizację wydzielonego obszaru przedsiębiorstwa, jest odpowiedzialna za kontrolę i nadzór nad pracą pracowników wykonujących zadania oraz za rezultat wykonywanej usługi.

Charakterystyczną cechą pracy tymczasowej, zwanej też leasingiem pracowniczym, jest trójstronna relacja pomiędzy: agencją pracy tymczasowej, pracodawcą użytkownikiem i pracownikiem tymczasowym.
Pracownik formalnie zatrudniony jest przez agencję pracy tymczasowej, a swoje obowiązki wykonuje na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy-użytkownika, na którym spoczywa również obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

W przypadku pracy tymczasowej czas trwania umowy oraz rodzaj wykonywanej pracy jest z góry określony. Praca tymczasowa wykonywana na rzecz danego pracodawcy może obejmować zadania o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub takie, których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę nie byłoby możliwe. Ponadto ten rodzaj stosunku pracy ma zastosowanie w przypadku zadań, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę.