Łączna liczba osób zatrudnionych za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy w kraju i za granicą w 2009 roku wyniosła 275 539 i zmniejszyła się w porównaniu z rokiem ubiegłym aż o 52 321.

W 2009 roku zmniejszyła się również liczba agencji zatrudnienia ogółem - wyniosła 2 941 podmiotów w porównaniu z 3 811 w roku 2008. Na koniec ubiegłego roku zarejestrowanych było:

 • 1 495 agencji pośrednictwa pracy w kraju
 • 954 agencji pośrednictwa pracy za granicą
 • 1 098 agencji doradztwa personalnego

Najwięcej agencji zarejestrowanych było w województwie mazowieckim - 690, w tym agencji pośrednictwa pracy w kraju 389, agencji pośrednictwa do pracy za granicą 170, a agencji doradztwa personalnego 337.

Pośrednictwo pracy w kraju

Liczba osób, które za pośrednictwem agencji zatrudnienia podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terenie kraju roku 2009 wyniosła 178 242. W porównaniu do roku 2008 nastąpił spadek o 17 646 osób.
Osoby, które podjęły pracę na podstawie stosunku pracy (70 567), stanowiły 40% ogółu osób zatrudnionych w kraju (178 242). W roku poprzednim odsetek tych osób wynosił 49%.

Najliczniejszą grupę zatrudnionych osób, 53%, stanowiły osoby młode w wieku do 25 roku życia (94 707). Osoby pomiędzy 25 a 50 rokiem życia stanowiły 40%, natomiast osoby po 50 roku życia w liczbie 12 510 stanowiły jedynie 7% wszystkich osób podejmujących za pośrednictwem agencji zatrudnienia w Polsce.
Wśród osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy najliczniejszą grupę również stanowiły osoby w przedziale wiekowym 25-50 lat (38 532).

Najwięcej osób podjęło zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za pośrednictwem agencji na terenie kraju w województwach:

 • mazowieckim (77 848),
 • małopolskim (32 916),
 • dolnośląskim (25 106)
 • łódzkim (19 224),

natomiast najmniej osób zatrudniono za pośrednictwem agencji w województwach podlaskim (404), lubuskim (406) i kujawsko-pomorskim (640).

Z kolei największą liczbę osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy za pośrednictwem agencji w kraju zanotowano w województwach: mazowieckim (39 984), łódzkim (11 243), wielkopolskim (3 065), dolnośląskim (3 000). W województwie podlaskim liczba tych osób wynosiła jedynie 126.

W 2009 roku zarejestrowano w agencjach 1 709 452 osób poszukujących zatrudnienia.

Pośrednictwo do pracy za granicą

Liczba osób skierowanych przez agencje zatrudnienia do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych w roku 2009 wyniosła 97 297 i była mniejsza niż w roku 2008 o 34 675.

Najwięcej osób do pracy za granicą w roku 2009 skierowały agencje z województw:

 • opolskiego (25 759),
 • pomorskiego (23 761),
 • zachodniopomorskiego (12 098) i
 • śląskiego (8 852).

Najmniej liczna grupa osób została zatrudniona za granicą za pośrednictwem agencji z województw podlaskiego (38), warmińsko-mazurskiego (500).

Najliczniejszą grupę (51 686) stanowiły osoby kierowane za granicę na okres do 3 miesięcy. Natomiast najmniej osób (2 943) zostało skierowanych na okres powyżej 1 roku.

Agencje zatrudnienia najczęściej kierowały pracowników do pracy za granicą w:

 • Holandii (39 500)
 • Niemczech (13 752),
 • Norwegii (11 016) i
 • Wielkiej Brytanii (7 823).

Pełen wykaz krajów, do których kierowały osoby do pracy za granicą zawiera załącznik nr 4 do Raportu.

Dane o zatrudnieniu wg grup zawodów w wyniku pośrednictwa agencji pośrednictwa do pracy w kraju i za granicą w 2009 roku zawierają załączniki nr 2 i 3 do Raportu.

Doradztwo personalne

Liczba pracodawców korzystających z działalności agencji zatrudnienia w zakresie świadczenia usługi doradztwa personalnego w roku 2009 wyniosła 29 867. W porównaniu z danymi za rok 2008 zmalała aż o ponad 25% - o 10 391 podmiotów.
W podziale na poszczególne usługi liczba pracodawców korzystających z doradztwa personalnego kształtowała się następująco:
1) prowadzenia analizy zatrudnienia, określania kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy 
- wyniosła  9 408,
2) wskazywania źródeł i metod pozyskiwania kandydatów na określone stanowiska pracy
- wyniosła 10 894,
3) weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji
 - wyniosła 9 565.

Najwięcej pracodawców skorzystało z usług agencji doradztwa personalnego w województwach:

 • mazowieckim (13 228),
 • wielkopolskim (3 054),
 • śląskim (2 973) i
 • małopolskim (2 960).

Natomiast najmniej w województwie kujawsko-pomorskim (160) i lubuskim (162)

Więcej informacji w Raporcie Agencje Zatrudnienia 2009 do pobrania na http://saz.org.pl/files/RAPORT_AGENCJE_2009__MPiPS.pdf