Agencje rekrutacyjne i doradztwa personalnego to podmioty wyspecjalizowane w procesach search and selection, direct search, sourcingu, oceny wiedzy i zdolności, testach osobowości kandydatów i pracowników, profilowaniu stanowisk pracy, analizie kompetencyjnej, Assesment Centre, Development Center, szkoleniach i wielu innych w obszarze consultingu HR.

Agencje realizują swoje usługi na podstwie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy.

Agencje rekrutacji i doradztwa personalnego w świetle przepisów ustawy są agencjami zatrudnienia i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.
W Krajowym Rejestrze Zatrudnienia widnieje prawie 3 tyś. Agencji. Ich liczba w ciągu ostatnich 5 lat wzrosła niemal 6-ścio krotnie.  

 

Największą grupę wśród agencji zatrudnienia stanowią agencje pośrednictwa pracy w kraju i za granicą, powszechnie nazywane agencjami rekrutacyjnym.

Liczbę podmiotów wykonujących usługi rekrutacji i doradztwa personalnego szacuje się obecnie na ok. 2 tyś, a z obserwacji SAZ wynika, że w krytycznym dla branży roku 2009 mógł nastąpić niewielki spadek w porównaniu do roku 2008 ich liczby, o ok. 10-15%.

Powody zmniejszenia liczby agencji:

 • Kryzys gospodarczy, który spowodował zmniejszenie popytu na usługi HR
 • Większość agencji rekrutacji i doradztwa personalnego to podmioty małe, zatrudniające do kilku konsultantów
  •  
   • Ich działalność opiera się na ograniczonej liczbie klientów i jest bardzo ściśle uzależniona od ich kondycji ekonomicznej
   • Brak zaplecza finansowego pozwalającego przetrwać okres znacznie ograniczonych przychodów
   • Niewysoki poziom specjalistycznej wiedzy i znajomości specyfiki rynku i usług 
   • Zbyt mała elastyczność w podejściu do rynku, czyli nadmierne przywiązanie do obsługiwanej branży czy dotychczasowego zakresu działalności
   • Zbyt powolne reagowanie managmentu agencji na dynamicznie zmieniajacą się sytuację na rynku

Niezmiennie w kolejnych latach najwięcej firm korzysta z usług agencji agencji rekrutacyjnych i doradztwa personalnego operuje w województwach:

 • mazowieckim
 • śląskim
 • dolnoślaskim
 • małopolskim 

a najmniej w województwach: lubuskim, kujawsko-pomorskim i podlaskim.

Obecnie wartość rynku rekrutacji i doradztwa personalnego w Polsce szacuje się na ok. 200 mln zł.

Pomiedzy rokiem 2004 a 2008 popularność usług agencji rekrutacyjnych i doradztwa personalnego niezmiennie rosła. I choć ze względu na spowolnienie gospodarcze w 2009 roku liczba pracodawców korzystających z usług agencji nieco zmalała, pozwala to wysnuwać wniosek optymistyczny, że w chwili wyraźnej poprawy sytuacji gospodarczej branża ponownie będzie rozwijać się co najmniej tak samo dynamicznie jak w okresach poprzednich.

 

 

Większa ilość klientów agencji oznacza większą liczbę osób, które były zatrudnianie za pośrednictwem agencji rekrutacyjnych, zarówno w kraju jak i za granicą.

W 2004 roku było to niespełna 100 tyś. osób, a w 2008 roku już ponad 320 tyś. pracowników.

 

 

Agencje najczęściej dysponują ofertami pracy z branży sprzedażowej, IT, farmacji i sektora FMCG.

Jakie są bariery rozwoju branży usług HR w Polsce?

 • Ograniczenie współpracy agencji z sektorem publicznym
 • Wciąż niewysoka świadomość wśród pracodawców co do zakresu oferowanych usług rekrutacyjnych i doradczych - wciąż pokutujące mity i stereotypy na temat cen, jakości współpracy
 • Wciąż niewysoka świadomość po stronie pracodawców co do korzyści finansowych i pozafinansowych wynikających ze współpracy z agencjami
 • Brak zaufania do firm rekrutacyjnych wynikajacy z wcześniejszych doświadzceń na niedojrzałym rynku.